Friday, 16/04/2021 - 21:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Long Hưng C

Phân Công Đầu Năm

Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cho trường Tiểu học Long Hưng CV nhằm phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Từ đó đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ nắm rõ được trách nhiệm, quyền hạn cũng như nghĩa vụ của mình để thực hiện thật tốt công việc được giao.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cho trường Tiểu học Long Hưng C nhằm phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Từ đó đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ nắm rõ được trách nhiệm, quyền hạn cũng như nghĩa vụ của mình để thực hiện thật tốt công việc được giao.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên trong trường theo đúng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

PHÒNG  GD&ĐT HUYỆN  MỸ TÚ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LONG HƯNG C                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 27/QĐ - HT                                                      Long Hưng, ngày 27 tháng 08 năm 2020

                        

 

QUYẾT ĐỊNH

 (V/v phân công nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HƯNG C

Căn cứ vào văn bản số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018  thông tư  ban hành quy định chuẩn về nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trong việc điều động cán bộ - giáo viên;

Xét theo năng lực và điều kiện công tác của từng Cán bộ - giáo viên. Nay Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Long Hưng C,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ trong năm học 2020 – 2021 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

       (Danh sách kèm theo)

Điều 2: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1 có nhiệm vụ thực hiện đúng chức năng và quyền hạn theo điều lệ trường tiểu học. Kể từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 31/08/2021.

Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1, các bộ phận chuyên môn trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

    - Như điều 1;                                                                    

     - PGD&ĐT (để báo cáo);

     - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

danh sach GV 2020- 2021.xls

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 4
Tháng 04 : 62
Năm 2021 : 405